گاز کالیبراسیون و چگونگی انتخاب آن

گاز کالیبراسیون و چگونگی انتخاب آن

گاز کالیبراسیون

کالیبره کردن یک ردیاب گاز، عبارت است از تنظیم کردن نقطه صفر و میزان حساسیت توسط گاز کالیبراسیون.

برای تنظیم نقطه صفر، من توصیه می کنم که از یک سیلندر هوای صفر ( ۲۰٫۹ درصد اکسیژن در نیتروژن ) به عنوان گاز کالیبراسیون، بدون هیچ ذره ای از گاز یا سایر ناخالصی ها استفاده شود. برای ردیاب های اکسیژن ( O2 ) یا دی اکسید کربن ( CO2 ) ، باید از نیتروژن به عنوان گاز کالیبراسیون استفاده کرد زیرا هوا به طور طبیعی حاوی ۲۰٫۹ درصد اکسیژن و ۳۰۰ تا ۵۰۰ ppm   از CO2 می باشد.

لطفاً قبل از تنظیم میزان حساسیت ، توصیه های زیر را بخوانید.

پیل های الکتروشیمیایی، کاتالیزورها و پیل های نیمه – هادی برای به کار افتادن، به اکسیژن نیاز دارند. مثلاً یک پیل کاتالیزوری، که برای ردیابی گاز منفجره طراحی شده است، به حداقل ۱۰ درصد اکسیژن در هوا نیاز دارد. یک پیل نیمه – هادی به حداقل ۱۸ درصد اکسیژن نیاز دارد وگرنه میزان گاز را کمتر از حد تخمین می زند. بنابراین مهم است که رقیق کننده سیلندرهای مورد استفاده، هوا باشد نه نیتروژن.

احتمالاً، ردیاب باید با کمک گاز، کالیبره شود تا قادر به ردیابی شود. اگرچه در ردیاب های کاتالیزوری، معادل و مشابهاتی وجود دارند (یعنی گازهای داخل سیلندر از تمام مواد وجود ندارند)، اما ردیاب مادون قرمز نباید با گازی به غیر از گاز مورد نظر کالیبره شود. در این مورد، تنها یک تست با کمک یک گاز مداخله گر امکان پذیر است (مثلاً، یک ردیاب مادون قرمز کالیبره شده در کارخانه با استفاده از گازوئیل، باید با استفاده از گاز پروپان تست شود).

گازهای پروپان، بوتان یا پنتان، اغلب برای ردیابی هیدروکربن توصیه می شوند (۰ تا ۱۰۰ درصد دامنه وضعیت)، اگرچه یک ردیاب هیدروژن باید به شکل خاصی با هیدروژن و یک ردیاب متان با کمک متان کالیبره شوند.

ما استفاده از یک غلظت کلی گاز استاندارد بین ۲۰ تا ۸۰ درصد از دامنه ردیاب و یا نزدیک به آستانه های هشدار را توصیه می کنیم.

مثال : یک ردیاب CO 0 تا ۱۰۰۰ ppm . گاز کالیبراسیون توصیه شده، گازCO  با کمک یک غلظت هوای کلی بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ ppm می باشد. اگرچه پاسخ و واکنش کاملاً در سرتاسر این دامنه، خطی است (کالیبره کردن در یک نقطه تنها کافی است)، اما من همیشه تا حد ممکن نزدیک شدن به آستانه های تنظیم هشدار را توصیه می کنم. به طور مشابه، اگر هشدار در درجه ۱۰۰ ppm تنظیم شود، در آن صورت من استفاده از یک سیلندر ۱۰۰ ppm  از CO در هوا را توصیه می کنم، حتی اگر به نظر برسد که در این مورد یک ردیاب ۰ تا ۳۰۰ ppm  مناسب تر است.